ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Přidej hodnocení a vyhraj“


1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem soutěže „Přidej hodnocení a vyhraj“ (dále jen soutěž) je provozovatel serveru ONIO s.r.o., Družstevní 84/15, 664 49 Ostopovice (Brno-Venkov), IČ: 27712885, DIČ: CZ27712885, společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 53871 (dále jen pořadatel).


2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 05.09.2011 do 18.09.2011 včetně (dále jen doba platnosti soutěže).


3. ÚČAST V SOUTĚŽI Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15 let, které v době platnosti soutěže přidají hodnocení e-shopu www.e-pneumatiky.cz na stránkách www.zbozi.cz.


4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Do soutěže jsou vložena následující výhra: Poukázka na vlastí výběr zboží na www.e-pneumatiky.cz v hodnotě 15 000,–Kč. Ze všech řádně vyplněných hodnocení, pořadatel bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže vybere výherce. Výherce bude vybrán na základě náhodného algoritmu a o výhře bude informován písemně emailovou zprávou na adresu shodnou s adresou, na kterou bylo doručeno oznámení o soutěži. Způsob a dobu předání výhry určí pořadatel.


5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných manžel/manželka, potomek. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech. Vyloučeni budou i ti soutěžící, kteří budou podezřelí z toho, že použili automatický algoritmus, poškozovali dobré jméno Pneumatiky.cz, atd.


6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly, jakož i v případě, kdy se plnění pořadatele stane nemožným z jiných důvodů na jeho vůli nezávislých; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny či zrušení adresy výherce nebo nedostupnosti výherce na adrese, kterou poskytl pořadateli. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny e-mailové adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, jakož i v případě, kdy výherce nebude při doručování oznámení/výhry zastižen a oznámení/výhru si nevyzvedne v úložní lhůtě. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Na výhru není právní nárok.


7. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

Účastí v soutěži každý účastník:

  1. dává pořadateli v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s užitím svého jména a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely;
  2. dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži.
  3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, doplnit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
  4. dává pořadateli a jeho logistickým partnerům (ONIO s.r.o. a PPL ČR) souhlas se zpracováním osobních údajů zejména pro účely doručení nepeněžitých výher.


8. PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI

Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu platnosti soutěže k dispozici na www.e-pneumatiky.cz. V Ostopovicích, dne 01.09.2011.